ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารถาวรครึ่งตึกครึ่งไม้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1,000,000
งบประมาณ : 2521
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร คสล. ชั้นเดียว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 3,070,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร คสล. สองชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 8,886,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 777,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 4,192,200
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำแบบนอกอาคาร 6 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 7,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำแบบนอกอาคาร 4 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 54,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำแบบนอกอาคาร 6 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำแบบนอกอาคาร 6 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 180,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำแบบนอกอาคาร 6 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 189,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบมาตรฐานทั่วไป ใต้ถุนโปร่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 80,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบ 202 ก.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบ 202 ก.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 191,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบ 204/27 ก.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 209,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบ 204/27 ก.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 230,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง แบบมาตรฐานทั่วไป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 77,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบ 204/27 ก.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 356,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบ 204/27 ก.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 381,000
เพิ่มเติม..