ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารถาวรครึ่งตึกครึ่งไม้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1,000,000
งบประมาณ : 2521
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :