ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร คสล. สองชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 8,886,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :