ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 4,192,200
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :