ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบมาตรฐานทั่วไป ใต้ถุนโปร่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 80,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :