ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบ 202 ก.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 150,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :