ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบ 204/27 ก.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 209,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :