ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง แบบมาตรฐานทั่วไป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 77,500
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :