ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนช่องแมววิทยาคม
  โรงเรียนช่องแมววิทยาคม  เดิมชี่อ  “โรงเรียนชุมพวง”  ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2499  
เปิดสอนหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.1 – ป.7)  จนถึง พ.ศ.  2519  ได้ขยายเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 – ม.3)  และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนช่องแมววิทยาคม”  ขยายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลช่องแมว   อำเภอลำทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30270   ปัจจุบันสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  มีเนื้อที่ทั้งหมด  68  ไร่  55  ตารางวา 
คำขวัญของโรงเรียน  “เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม”  
คติธรรมประจำโรงเรียน  “สจฺเจน  กิตติ  ปปโปติ”  แปลว่า  “คนย่อมได้รับเกียรติและการยกย่องด้วยความสัตย์”  
โดยมีข้อมูลต่างๆ  เกี่ยวกับโรงเรียนดังต่อไปนี้
    พ.ศ. 2499  จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง  กิ่งอำเภอ  ซึ่งแยกจากอำเภอ พิมาย ให้ชื่อว่า  กิ่งอำเภอชุมพวง
    พ.ศ. 2519  โรงเรียนได้สอนตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลช่องแมว  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
    พ.ศ. 2521  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ  106 ต.  จำนวน  1  หลัง  และบ้านพักครู 1 หลัง
    ปีการศึกษา  2528  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง  แบบ  102/27  ราคา  780,000  บาท  บ้านพักครู  204/28  จำนวน  1  หลัง  ราคา  209,000  บาท  และกรมสามัญศึกษามีคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่เดือนมีนาคม  2528  เป็นต้นมา
    ปีการศึกษา  2533  มีครู  23  คน  นักเรียนชาย  275  คน  หญิง  214  คน  รวม  489  คน  นักการภารโรง 4  คน  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  108 ล.  จำนวน  1  หลัง  ราคา  3,070,000  บาท  บ้านพักภารโรง  1 หลัง  ราคา  111,000  บาท
    ปีการศึกษา  2546  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่นครราชสีมา  เขต 7  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดชั้นเรียนเป็น  3 – 3 – 3 / 2 – 2 – 2  รวม  15  ห้องเรียน
    ปัจจุบันโรงเรียนโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ได้จัดชั้นเรียนเป็น  2 – 3 – 2 / 2 – 2 – 2  รวม  13  ห้องเรียน