สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 อักษรย่อ   ช.ค.

คำขวัญโรงเรียน 

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม
คติพจน์ 
สจฺเจน  กิตฺติ  ปปฺ  โปติ
แปลว่า  คนย่อมได้รับเกียรติและชื่อเสียงเพราะความ
   ซื่อสัตย์

อัตลักษณ์ 
“สวัสดี  ทักทาย  ไหว้ยิ้ม”

เอกลักษณ์
“เก่งเกมกระดาน”

มาตรการส่งเสริม

“กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมน้องไหว้พี่  
พี่รับไหว้น้อง  เพื่อนไหว้เพื่อน  และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพด้านคณิตศาสตร์”
สีประจำโรงเรียน
  สีเขียว – ขาว