วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์  (Vision)

ผู้เรียนมีคุณธรรม  นำความรู้  อยู่อย่างพอเพียง
เคียงคู่เทคโนโลยี  มีจิตสาธารณะ  พัฒนาแบบมีส่วนร่วม