คณะผู้บริหาร

นายสว่าง ดีมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกาญจนา ภุมรา
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสุภาพร ยอดนครจง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสมเกียรติ เจือจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายวินัย ภายสันใจ
หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริม