ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม - จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
มื่อวันที่ 26 - 29  พฤษภาคม  2560 
เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ลูกๆ เขียว - ขาว มีภูมิคุ้มกันจิตใจที่ดีงาม 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม จึงได้จัดกิจกรรม 
"โครงการอบรมคุณธรรม - จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
ณ วัดวะภูแก้ว  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2560,10:25   อ่าน 3232 ครั้ง