ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง สาสวน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2499-2519
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยพร พิมพ์จันทร์
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2520
ชื่อ-นามสกุล : นายนุกูล ดวงสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยพร พิมพ์จันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายประกาศ เซ็นกลาง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายอาคม หาญสงคราม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยพร พิมพ์จันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนายการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฐ์ จะเรียกรัมย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย เขมะปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ ยะโสธร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ พันธวิศิษฏ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายลำภึง ภุมรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายชิด ไพเราะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560 -2560
ชื่อ-นามสกุล : นายทวนทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560- ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง ดีมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :