ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่ ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง สารและสมบัติของสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,11:52   อ่าน 405 ครั้ง