ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการในการด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน คลองไผ่วิทยาด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,11:52   อ่าน 407 ครั้ง