ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง มหัศจรรยแ์ห่งน้า และอากาศ กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ข้นั (5Es) ประกอบ บทเรียนส าเร็จรูป 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,11:52   อ่าน 380 ครั้ง