กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภาพร ยอดนครจง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายปราการ ช่างทำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพรพนิต บุญเรือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1