กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาพร ยอดนครจง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายปราการ ช่างทำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพรพนิต บุญเรือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1