พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นายเกลี้ยง หงษา
พนักงงานขับรถ

นางสาวกมลธรรม พัฒะแสง
ผช.จนท.การเงิน

นางสาววรียา อรุณ
พนักงานทั่วไป

นายประเสริฐ อิฐไธสง
พนักงานจ้างทั่วไป

นาสากล ญาติจันทึก
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุพัฒน์ เทียมทัน
พนักงานจ้างทั่วไป