กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกาญจนา ภุมรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนพรัตน์ ประราชิโก
ครู คศ.2