กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกาญจนา ภุมรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนพรัตน์ ประราชิโก
ครู คศ.1

นายวิระวงค์ แดงคำไสย์
ครูผู้ช่วย