กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรัตนา กลมเกลียว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ก่ายแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวพิมพา ฉัตรธนกร
ครู คศ.2

นางสาวจันทร์เพ็ญ โพยนอก
ครู คศ.1

นายวิชารัตน์ บัติสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาวนนท์ทิรา ชื่นชม
ครู คศ.2