กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอาทิตย์ ชัยแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายตระกูล พิลาสมบัติ
ครูผู้ช่วย