กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมเกียรติ เจือจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวินัย ภายสันใจ
ครู คศ.3

นางสาวนนท์ทิรา ชื่นชม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายวิชารตน์ บัติสูงเนิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2