กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมเกียรติ เจือจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวินัย ภายสันใจ
ครู คศ.3