กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเมธินี ก่ายแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายศักดิ์ดา พุทธลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจันทร์แรม ทุมมาโต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1