คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย ทุมประทาย
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวออนวรี บุญลือ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดาพร สว่างสุข
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมลพรรณ ป้องขวา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายฆนากร วังแก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑาทิพย์ กันหาไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจพรรณ บัวพิมพ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย เรไรรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศรัณย์ แก้วเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศิธณากร เชื่อมเป็น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายหัสวรรษ กัญคำแหง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐกานต์ พรมจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณีรัตน์ ค่อนดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชดาภรณ์ เสียดไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาวี สืบสำราญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวิยาดา ปัญญาแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวีรยา ปํญญาแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทพร สุนทองเบ้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์วิภา วรรณกัมมิโก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพนธ์ แย้มศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลิดา พิมพิสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2